Federación Iberoamericana Goju Ryu Karate Kobudo

Jumbi Undo

Uke waza

Tsuki waza

Keri waza

5 defensa y contra golpes

JO CHU GE

Guekisai

sensei Radko Balcar - Guekisai dai ichi

sensei Radko Balcar - Guekisai dai ni

Kururunfa

sensei Yuzuru Oshiro

Seisan

sensei Radko Balcar

Tensho

sensei Radko Balcar

Kobudo Bo

sensei Radko Balcar